ติดต่อโรงพิมพ์  Mobile:: 096-519-4645:: 08-3178-5559
  • แผ่นพับหมายถึงสิ่งพิมพ์ใด ๆ มีการพับเข้าหรือกางออกขณะที่ใช้งาน ซึ่งจะเรียกสิ่งพิมพ์นั้นว่า "แผ่นพับ" ไม่ว่าแผ่นพับนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือคู่มือสินค้า ตัวอย่างแผ่นพับ เช่น แผ่นพับแนะนำสินค้า แผ่นพับแนะนำบริการ แผ่นพับส่งเสริมการขาย แผ่นพับแนะนำองค์กร แผ่นพับแนะนำสถานที่สำคัญ แผ่นพับแนะนำสถานศึกษา แผ่นพับแนะนำสถานที่เที่ยว แผ่นพับแจ้งข่าวสาร แผ่นพับแนะนำร้านค้า แผ่นพับรับสมัครสมาชิก แผ่นพับคู่มือสินค้า แผ่นพับคู่มือการใช้บริการ แผ่นพับแผนที่ ฯลฯ
  • ใบปลิว หรือแผ่นปลิว (Leaflet) หมายถึง สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียวได้แก่ คำแถลง ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูล เพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ ตัวอย่างใบปลิว เช่น ใบปลิวแนะนำสินค้า ใบปลิวเสนอบริการ ใบปลิวส่งเสริมการขาย ใบปลิวลดราคาสินค้า ใบปลิวคูปองสินค้า ใบปลิวแนะนำสถานศึกษา ใบปลิวแนะนำสถานที่เที่ยว ใบปลิวแนะนำร้านค้า ใบปลิวแจ้งข่าวสาร ใบปลิวตารางกิจกรรม ใบปลิวรับสมัครสมาชิก ใบปลิววิธีใช้สินค้า ใบปลิวเผยแพร่กิจกรรม ใบปลิวชักชวนเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ

   แผ่นพับหรือใบปลิวยังเป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คมาร์เก็ตติ้ง ที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภคทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ใช้ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่น ๆ

รูปแบบของแผ่นพับนิยมใช้กระดาษขนาดที่เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะขนาด A4 ในการจัดทำโดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของงาน และงบประมาณที่มีอยู่

    ลักษณะเด่นของแผ่นพับหรือใบปลิว คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆหากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้น ๆ