ติดต่อโรงพิมพ์  Mobile:: 09-5642-4962:: 08-3178-5559

คู่มือสินค้า /หนังสือ/วารสารหมายถึงสิ่งตีพิมพ์ซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป จะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและอาจมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของหนังสือ/วารสาร/คู่มือสินค้าเพื่อเผยแพร่บทความ ความคิดเห็น กิจกรรม เหตุการณ์ ข่าวสาร บทประพันธ์ ความรู้ ความเชื่อ ฯลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือภายในกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน

    ลักษณะที่สำคัญของหนังสือ/วารสาร/ คู่มือสินค้า ก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหา บทความเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ หนังสือจะมีการพิมพ์ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ส่วนวารสารจะมีการกำหนดรอบระยะเวลาในการออกเผยแพร่ เช่น เป็นรายเดือน รายสองเดือน เป็นต้น

    ส่วนรูปแบบหนังสือ/วารสาร/คู่มือสินค้า มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนากว่าด้านในและมักพิมพ์สอดสีสวยงาม ปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 หนังสือมักมีขนาด A4 A5 หรือใกล้เคียง เนื้อหาด้านในใช้กระดาษปรู๊ฟ หรือกระดาษปอนด์ หรือกระดาษอาร์ต แล้วแต่ความเหมาะสมและงบประมาณ มีการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทสีเดียว สองสี หรือสอดสี หรือมีหลายแบบในเล่มเดียวกัน

 

คู่มือสินค้า หนังสือชี้ชวน พิมพ์รายงานประจำปี

คู่มือสินค้า Manual คู่มือสินค้า หนังสือ คู่ มือสินค้า รายงานประจำปี หนังสือชี้ชวน หนังสือรุ่น อนุสรณ์งานศพ Conference Proceedings Annual Report พิมพ์แคตตาล็อก (Catalogues)พิมพ์วารสาร/พิมพ์หนังสือ/พิมพ์รายงานประจำปี (Books/Journals)

หนังสือ/วารสาร/คู่มือสินค้าหมายถึงสิ่งตีพิมพ์ซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป จะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและอาจมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของหนังสือ/วารสารคู่มือสินค้าเพื่อเผยแพร่บทความ ความคิดเห็น กิจกรรม เหตุการณ์ ข่าวสาร บทประพันธ์ ความรู้ ความเชื่อ ฯลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือภายในกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน

    ลักษณะที่สำคัญของหนังสือ/วารสาร/คู่มือสินค้าก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหา บทความเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ หนังสือจะมีการพิมพ์ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ส่วนวารสารจะมีการกำหนดรอบระยะเวลาในการออกเผยแพร่ เช่น เป็นรายเดือน รายสองเดือน เป็นต้น

    ส่วนรูปแบบหนังสือ/วารสาร/คู่มือสินค้า มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนากว่าด้านในและมักพิมพ์สอดสีสวยงาม ปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 หนังสือมักมีขนาด A4 A5 หรือใกล้เคียง เนื้อหาด้านในใช้กระดาษปรู๊ฟ หรือกระดาษปอนด์ หรือกระดาษอาร์ต แล้วแต่ความเหมาะสมและงบประมาณ มีการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทสีเดียว สองสี หรือสอดสี หรือมีหลายแบบในเล่มเดียวกัน