ติดต่อโรงพิมพ์  Mobile:: 096-519-4645:: 08-3178-5559

คู่มือสินค้า หนังสือชี้ชวน พิมพ์รายงานประจำปี

คู่มือสินค้า Manual คู่มือสินค้า หนังสือ คู่ มือสินค้า รายงานประจำปี หนังสือชี้ชวน หนังสือรุ่น อนุสรณ์งานศพ Conference Proceedings Annual Report พิมพ์แคตตาล็อก (Catalogues)พิมพ์วารสาร/พิมพ์หนังสือ/พิมพ์รายงานประจำปี (Books/Journals)

หนังสือ/วารสาร/คู่มือสินค้าหมายถึงสิ่งตีพิมพ์ซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป จะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและอาจมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของหนังสือ/วารสารคู่มือสินค้าเพื่อเผยแพร่บทความ ความคิดเห็น กิจกรรม เหตุการณ์ ข่าวสาร บทประพันธ์ ความรู้ ความเชื่อ ฯลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือภายในกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน

    ลักษณะที่สำคัญของหนังสือ/วารสาร/คู่มือสินค้าก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหา บทความเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ หนังสือจะมีการพิมพ์ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ส่วนวารสารจะมีการกำหนดรอบระยะเวลาในการออกเผยแพร่ เช่น เป็นรายเดือน รายสองเดือน เป็นต้น

    ส่วนรูปแบบหนังสือ/วารสาร/คู่มือสินค้า มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนากว่าด้านในและมักพิมพ์สอดสีสวยงาม ปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 หนังสือมักมีขนาด A4 A5 หรือใกล้เคียง เนื้อหาด้านในใช้กระดาษปรู๊ฟ หรือกระดาษปอนด์ หรือกระดาษอาร์ต แล้วแต่ความเหมาะสมและงบประมาณ มีการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทสีเดียว สองสี หรือสอดสี หรือมีหลายแบบในเล่มเดียวกัน